دروس تفقه در دین - استاد مهندس حجازی

مقدمه

 

?? درس اول

ویژگی های عمر:
1) از بین رفتن تدریجی
2) زودگذر بودن

 

?? درس دوم

ادامه درس ویژگی های عمر:
3) عدم آگاهی از زمان و مکان پایان آن
4) بدون تکرار و غیر قابل بازگشت

 

?? درس سوم

عمر گرانبهای خود را به چه بفروشیم؟

 

?? درس چهارم

شناخت اولویت ها در زندگی 

 

?? درس پنجم

 

?? درس ششم

 

?? درس هفتم

 

?? درس هشتم

معنای تفقه در دین چیست؟
چه علمی را باید آموخت؟

 

?? درس نهم

منابع تفقه در دین