مبانی اعتقادی
در مبحث تفقه در دین با اهمیت و روش تفقه در دین آشنا می شویم.
در مبحث عبودیت ارزش عبودیت و ارتباط آن با تعقل و ویژگی های بندگی خدای متعال مورد گفتگو قرار می گیرد و با یکی از مهمترین موانع عبودیت یعنی شیطان و سیاست های او آشنا می شویم.