ما در آخرین سفیر پکیج هایی برای مناسبت های شعبان,غدیر,محرم در نظر گرفته ایم که تمامی موارد مورد نیاز برگزاری مراسمات شما را در بر میگیرد.